امروز : 24 مرداد 1399
 
   تکالیف دانش آموزان پایه ی ششم 30-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  معنی شعر وکلمه های مترادف نوشته شد.

تکلیف های تعیین شده: تکالیف یادداشت شده حل شود.


نام درس: کامپیوتر

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  محاسبه ی میانگین بصورت اتوماتیک و محاسبه ی بیشتریین و کمترین مقدار بصورت اتوماتیک تدریس شد.

تکلیف های تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس ششم  در مورخ   1398/11/30
   تکالیف دانش آموزان پایه ی ششم 29-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده:  درس پانزدهم به همراه شعر و مترادف و متضاد و هم خانواده ها گفته شد. آزمون بهمن ماه برگزار شد

تکالیف تعیین شده: 


نام درس: مطالعات

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: کاربرگ ها بررسی شد.

تکالیف تعیین شده: 


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده:  صفحه 93 به همراه حجم تدریس شد.

تکالیف تعیین شده: شکل های صفحه 93 برای روز دوشنبه حل شود


نام درس: زیبا نویسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده:دفاتر بررسی شد.

تکالیف تعیین شده: 

   ارسال شده توسط   کلاس ششم  در مورخ   1398/11/29
   تکالیف دانش آموزان پایه ی ششم 28-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:صفحه ی 91،90،88،92،93 تدریس شد.

تکلیف های تعیین شده: صفحه ی 83-84 حل شود.


 نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: آدینه بررسی شد مسائل تبدیل انرژی حل شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:رباتیک

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:    مسابقه ی فوتبالیست مرحله ی مقدماتی برگزار شد.

تکلیف تعیین شده: 

   ارسال شده توسط   کلاس ششم  در مورخ   1398/11/28
   تکالیف دانش آموزان پایه ی ششم 27-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده:  کاربرگ و تمرینات درس چهاردهم حل شد.

تکالیف تعیین شده: کاربرگ حل شود.


نام درس: اجتماعی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده:آزمون ماهانه برگزارشد.

تکالیف تعیین شده: 

   ارسال شده توسط   کلاس ششم  در مورخ   1398/11/27
   تکالیف دانش آموزان پایه ی ششم 26-11-98

نام درس: فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: تکلیف هفتگی کنترل شد و کاربرگ ها حل و بررسی شد.

تکلیف های تعیین شده: 


 نام درس:مطالعات اجتماعی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: درس 17 آموزش داده شد

تکلیف تعیین شده:

 

 

   ارسال شده توسط   کلاس ششم  در مورخ   1398/11/26
   تکالیف دانش آموزان پایه ی ششم 23-11-98

نام درس: فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: نگارش تمرینات درس 14 کامل شد، درس 14 تمرین شدو

تکلیف های تعیین شده: آدینه حل شود.


 نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: آدینه حل شد، کاربرگ حل شد.

تکلیف تعیین شده: درس های 7و8و9 برای آزمون بهمن ماه مطالعه شود. آدینه حل شود.


نام درس:کامپیوتر

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:   لغو عملیات فعلی،REDO،UNDO،تراز ها و روش صحیح نوشتن و ایجاد فرمول ها آموزش داده شد.

تکلیف تعیین شده: 

   ارسال شده توسط   کلاس ششم  در مورخ   1398/11/23
   تکالیف دانش آموزان پایه ی ششم21-11-98

نام درس: فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: گوش کن و بگو درس چهاردهم حل شد، کتاب نگارش تمرین صفحه74 حل شد، مفعول یادآوری شد.

تکلیف های تعیین شده: 


 نام درس:رباتیک

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: ایراد های موجود در ربات ها رفع شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  رفع اشکال از صفحه 91 شد، جمع اعداد اعشاری (صفحه ی 93) تدریس شد.

تکلیف تعیین شده: صفحه92 حل شود.

   ارسال شده توسط   کلاس ششم  در مورخ   1398/11/21
   تکالیف دانش آموزان پایه ی ششم 16-11-98

 

نام درس: فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: بخوان و بیندیش روان خوانی شد وآزمون تستی به عمل آمد.

تکلیف های تعیین شده: آدینه حل شود.


 نام درس:مشاوره

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  خودآگاهی و شناخت شباهت ها و تفاوت ها آموزش داده شد.

تکلیف تعیین شده: کاربرگ حل شود.


نام درس:کامپیوتر

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  تغییر رنگ پس زمینه و ایجاد کادر دور سلول ها آموزش داده شد.

تکلیف تعیین شده: 

   ارسال شده توسط   کلاس ششم  در مورخ   1398/11/16
   تکالیف دانش آموزان پایه ی ششم 15-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: آدینه کنترل شد، تقارن و مختصات صفحه ی 80-81 تدریس شد.

تکلیف تعیین شده فعالیت صفحه 81 حل شود.


نام درس: علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده  صفحه ی 72و73 تدریس شد،آزمایش ها در آزمایشگاه انجام گرفت.

تکلیف تعیین شده:کاربرگ مطالعه شود.


نام درس: مطالعات اجتماعی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: سوالات درس شانزدهم  داده شد، ارزیابی کلاسی از سوالات درس گرفته شد.آزمون تستی گرفته شد، آزمون بررسی شد. درس 14 تدریس شد.

تکلیف تعیین شده: شعر حفظ شود.


نام درس:  خوشنویسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:اتصالات «ق» آموزش داده شد.

تکلیف تعیین شده: 

   ارسال شده توسط   کلاس ششم  در مورخ   1398/11/15
   تکالیف دانش آموزان پایه ی ششم 14-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: تقارن تدریس شد، مختصات صفحه 80 حل شد تکالیف صفحه7

تکلیف تعیین شده: آدینه را به همراه بیاورید.


نام درس: رباتیک

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: تعویض موتورها و راه اندازی مجدد سازه ها کار شد.

تکلیف های تعیین شده:


 نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  تدریس درس سفر انرژی آغاز شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:قرآن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  احکام نون ساکن و تنوین آموزش داده شد و آزمون کلاسی برگزار شد.

تکلیف تعیین شده: 

 

   ارسال شده توسط   کلاس ششم  در مورخ   1398/11/14
123