امروز : 15 مرداد 1399
 
   تکالیف دانش آموزان پایه ی سوم 30-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: کلمات هم معنی و تمرینات نگارش درس ایران عزیز پاسخ داده شد،/ازمون جمله سازی گرفته شد.

تکالیف تعیین شده: روان خوانی شعر ایران عزیز انجام شود، هم خانواده خوانده شود، از کلمات جدید ایران عزیز 1 مرتبه نوشته شود و املاء شب داشته باشید، پیک هفتگی داده شده کامل شود.


نام درس:قرآن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: پیام قرآنی و انس با قرآن و تمرین نماز کار شد.

تکالیف تعیین شده:  انس با قرآن در خانه کار شود، صفحه ی 60و61 دوره و تمرین و روخوانی شود.


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: جمع و تفریق تدریس شد.

تکالیف تعیین شده: کاربرگ داده شده برای شنبه پاسخ داده شود.


نام درس:اجتماعی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  درس مدرسه ی ما روخوانی و تمرین شد.

تکالیف تعیین شده:  برای جلسه ی آینده تحقیق کنید که در مدرسه چه چیزهایی یاد میگیریم و چه کارهایی باید انجام دهیم؟ دوست دارید مدرسه تان چگونه باشد؟


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  گزارش ها دیده شد، دو صفحه از درس بکارید و ببینید داده شد.

تکالیف تعیین شده:  چند داه را در آب بخیسانید و وقتی ریشه زد به کلاس بیاورید.

   ارسال شده توسط   کلاس سوم  در مورخ   1398/11/30
   تکالیف دانش آموزان پایه ی سوم 29-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: آزمون املاء فارسی گرفته شد. ادامه ی تمرین ایران عزیز حل شد.

تکالیف تعیین شده: فردا آزمون جمله سازی خواهیم داشت،کاربرگ پاسخ داده شود. درباره ی موضوع انشاء داده شده« وظیفه ی دانش آموزان در سربلندی کشور ایران چیست؟» یک بند بنویسید.


نام درس:هدیه های اسمان

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: 

تکالیف تعیین شده:  فردا آزمون هدیه های آسمان خواهیم داشت. کاربرگ داده شده برای فردا حل شود.


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: ادامه ی تمرین ها حل شد.

تکالیف تعیین شده: کاربرگ به همراه چند مسئله داده شده درباره ی محیط و مساحت حل شود.


نام درس:کامپیوتر

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  جلوه ی گرافیکی متن، کادر متن ، اضافه کردن تصویر، تصویر آنلاین، جابجایی تصویر آموزش داده شد.

تکالیف تعیین شده: 

 

   ارسال شده توسط   کلاس سوم  در مورخ   1398/11/29
   تکالیف دانش آموزان پایه ی سوم 28-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: صندلی صمیمیت،بیاموز و بگو، گوش کن و بگو و درس جدید کار شد.

تکالیف تعیین شده: روان خوانی ایران عزیز کار و تمرین شد،از اول فارسی بخوانید،کاربرگ فارسی پاسخ داده شود.


نام درس:قرآن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: ادامه ی قصه ی آیه ها کار شد  به سوالات پاسخ داده شد.

تکالیف تعیین شده:  سوره ی حج را بخوانید و تمرین کنید.


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: آزمون ماهانه ی علوم گرفته شد.

تکالیف تعیین شده:  درباره ی موضوع« اگر نیروی کشش نبود چه اتفاقی می افتاد؟» تحقیق کنید و به کلاس بیاورید.


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  تمرینهای مرور فصل حل شد.

تکالیف تعیین شده: کاربرگ از محیط و مساحت داده شد.

 

   ارسال شده توسط   کلاس سوم  در مورخ   1398/11/28
   تکالیف دانش آموزان پایه ی سوم 27-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: املاء پای تخته ای گفته شد،اشکالات برطرف شد.

تکالیف تعیین شده: برای آزمون آماده شوید.


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: تمرین های مساحت حل شد.

تکالیف تعیین شده: مرور فصل حل شود.


نام درس: هدیه های آسمان

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: ادامه سوالات هدیه ها داده شد.

تکالیف تعیین شد: برای آزمون از اول تا آخر جایی که درس داده شده بخوانید.

 

   ارسال شده توسط   کلاس سوم  در مورخ   1398/11/27
   تکالیف دانش آموزان پایه ی سوم 26-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: شعر ایران عزیز خوانده شد. زیر کلمات جدید خط کشیده شد

تکالیف تعیین شده:  1 مرتبه از شعر نوشته شود و املاء شب داشته باشید.


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: آزمون ماهانه برگزار شد.

تکالیف تعیین شده: اشکالات برطرف شد، چند سوال درباره ی محیط و مساحت داده شد که برای جلسه آینده حل شود.


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: درباره ی ریشه ودانه ی لوبیا بحث وگفتگو شد

تکالیف تعیین شد: دانه ی لوبیا را در آب قرار دهید تا ریشه و جوانه بزند و برای هفته آینده به کلاس بیاورید.


نام درس:اجتماعی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: اشکالات برطرف شد. کاربرگ ها کامل شد و دیده شد.

تکالیف تعیین شده: برای آزمون فردا تا آخر درس 17 خوانده شود.

 

   ارسال شده توسط   کلاس سوم  در مورخ   1398/11/26
   تکالیف دانش آموزان پایه ی سوم 23-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:تمرین و نگارش نویسنده ی بزرگ حل شد.

تکالیف تعیین شده: 1مرتبه کلمات مهم نوشته شود/املا شب از همین قسمت نوشته شود.


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:ادامه ی درس مساحت و تمرینات آن انجام شود.

تکالیف تعیین شده: کاربرگ داده شده برای روز شنبه انجام شود.


نام درس:قرآن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده:سلام و تشهد کار شد.

تکالیف تعیین شد:برای آزمون ماهانه از اول خوانده شود.


نام درس:اجتماعی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:کاربرگ حل شد.

تکالیف تعیین شده:از اول تا آخر درس 17 برای آزمون اجتماعی بخوانید.


نامدرس:فارسی املاء

 عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده:املاء کلمات جدید و سخت قسمت دوم و اشکالات برطرف شد.

تکالیف تعیین شد:


 نامدرس:علوم

 عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده:نیرو (2) کامل تدریس شد.

تکالیف تعیین شد:از اول تا آخر درس نیرو 2 برای آزمون ماهانه بخوانید.

   ارسال شده توسط   کلاس سوم  در مورخ   1398/11/23
   تکالیف دانش آموزان پایه ی سوم 21-11-98

نام درس:رباتیک

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:نصب سنسور ها و همچنین منحنی ها برای حفظ تعادل و راه اندازی ربات.

تکالیف تعیین شده: 


نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:قسمت دوم نویسنده ی بزرگ تمرین و کار شد. 

تکالیف تعیین شده: از روی قسمت دوم نوشته و املا شب بنویسید.


نام درس:علوم 

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: ادامه ی درس نیرو داده شد.

تکالیف تعیین شد:جلسه ی آینده نیرو(1)ونیرو(2)برسیده می شود.


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:مساحت توضیح داده شد . دو صفحه تمرین حل شد.

تکالیف تعیین شده: 5سوال از مساحت داده شد برایجلسه آینده حل کنند.


نامدرس:قرآن

 عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: به سوی مبارزه ی بزرگ خوانده و توضیح داده شد.

تکالیف تعیین شد:تشهد و سلام یاد گرفته  می برسم.

برای تمرین و دوره سوره صافات و آیة الکرسی را بخوانید.

   ارسال شده توسط   کلاس سوم  در مورخ   1398/11/21
   تکالیف دانش آموزان پایه ی سوم 20-11-98

نام درس:هدیه های آسمان

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: سوالات درس همسفر ناشناس گفته شد.

تکالیف تعیین شده: تمرین با خانواده انجام شود.


نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: املا پای تخته  قسمت اول درس نویسنده ی بزرگ گفته شد.

تکالیف تعیین شده: جلسه ی آینده املا در دفتر گرفته می شود، روانخوانی انجام شود.


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: اشکالات فصل 4 برطرف شد و آزمون گرفته شد. تمرینات صفحه ی 88تا90 حل شد.

تکالیف تعیین شده:  فصل 3 خوانده شود، جلسه ی آینده آزمون گرفته می شود. 5 سوال در دفتر ریاضی داده شده،حل شود.

 

   ارسال شده توسط   کلاس سوم  در مورخ   1398/11/20
   تکالیف دانش آموزان پایه ی سوم 19-11-98

نام درس:اجتماعی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: ادامه درس17 کامل داده شد.

تکالیف تعیین شده:سوالات پاسخ داده شود.


نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: نگارش درس نویسنده ی بزرگ انجام شد.

تکالیف تعیین شده: کلمه های قسمت اول نویسنده ی بزرگ را نوشته و 5 خط به بزرگتر خود املا بگویید.


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: چند مسئله از سطح اجسام کار شد.

تکالیف تعیین شده:  سوال درباره ی محیط داده شد تا حل شود، فصل 4 ریاضی خوانده شود،آزمون برگزار خواهد شد.


نام درس: علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: دو صفحه از نیرو2 تدریس شد.

تکالیف تعیین شده: جلسه آینده پرسش خواهیم داشت.

   ارسال شده توسط   کلاس سوم  در مورخ   1398/11/19
   تکالیف دانش آموزان پایه ی سوم 16-11-98

نام درس:قرآن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: سوره طه خوانده شد.

تکالیف تعیین شده: جلسه ی آینده پرسش خواهیم داشت، پیام قرآنی در برگه نوشته شود.


نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: کلمه های جدید نویسنده ی بزرگ کار شد. درک مطلب،واژه آموزی،بیاموز و بگو، گوش کن و بگو حل شد.

تکالیف تعیین شده: بخوان و بیندیش و روان خوانی درس خواب خلیفه انجام شود. نصف درس نویسنده ی بزرگ همراه با املای شب نوشته شود


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: تمرین های محیط حل شد.

تکالیف تعیین شده: سوالهای مربوط به محیط و کاربرگ حل شود.


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: اهرم و تکیه گاه و آزمایشات انجام شد.

تکالیف تعیین شده:درس نیرو پرسیده می شود و کاربرگ حل شود.

   ارسال شده توسط   کلاس سوم  در مورخ   1398/11/16
1234