امروز : 15 مرداد 1399
 
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پیش دبستان 30-11-98

نام درس:مفاهیم ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: الگویابی انجام دادیم، در دفترچه مثلث،مربع و دایره تمرین شد.

تکالیف تعیین شده: 


نام درس:دانش عمومی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: فعالیت کتاب که درمورد آثار باستانی و منابع طبیعی ایران وسوغات ایران بود توضیح داده شد و حل شد و درباره ی هویت ملی صحبت شد

تکالیف تعیین شده:


نام درس:بازی جسمانی حرکتی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: برای جشن شعر تمرین شد.

تکالیف تعیین شده: 


نام درس:آمادگی برای نوشتن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  لوحه نویسی انجام شد.

تکالیف تعیین شده: 6 خط در منزل نوشته شود،درمورد آثار باستانی ایران تحقیق کنید، پیک آدینه را حل کنید.


نام درس:سفالگری

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: موش درست شد.

تکالیف تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس پیش دبستان  در مورخ   1398/11/30
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پیش دبستان 29-11-98

نام درس:مفاهیم ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: با استفاده از انگشتان جمع اعداد 1تا 10 آموزش داده شد و همچنین در نقاشی تعداد نشان داده شد.

تکالیف تعیین شده: 


نام درس:مفاهیم علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: درباره ی هوا تدریس شد، کاربرگ هوا با آزمایش به بچه ها آموزش داده شد.

تکالیف تعیین شده:


نام درس:بازی آموزی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: الگویابی با دومینو انجام شد.

تکالیف تعیین شده: 


نام درس:آمادگی برای نوشتن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  لوحه نویسی انجام شد.

تکالیف تعیین شده: 6 خط در منزل نوشته شود.

 

   ارسال شده توسط   کلاس پیش دبستان  در مورخ   1398/11/29
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پیش دبستان 28-11-98

نام درس:مفاهیم ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: رابطه ها را به صورت پازل انجام دادیم، اعداد تا 10 را تمرین کردیم.

تکالیف تعیین شده: 


نام درس:مفاهیم علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: درس آهن ربا را شروع کردیم و تمرین کردیم وآزمایش کردیم.

تکالیف تعیین شده:


نام درس:دانش عمومی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: یا مقلب القلوب یاد داده شد و شعر جان مریم تمرین شد و همچینین تمرین شعر ها و کار های نوروز تمرین شد.

تکالیف تعیین شده: 


نام درس:خلاقیت و دست ورزی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  با پنبه و پولک و کاغذ رنگی و ماکارونی کاردستی آدم برفی درست شد.

تکالیف تعیین شده:

 

   ارسال شده توسط   کلاس پیش دبستان  در مورخ   1398/11/28
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پیش دبستان 27-11-98

نام درس:مفاهیم ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: الگو یابی شکل واعداد در دفترچه ی مشق انجام شد.

تکالیف تعیین شده: 


نام درس:آمادگی برای نوشتن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: عدد نویسی 1تا10 را نوشتیم و حرف گ را لوحه نویسی کردیم

تکالیف تعیین شده: 6 خط برای منزل نوشته شود.


نام درس:زبان آموزی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: مجددا آموزش«گ» را تکرار وتمرین کردیم و نقاشی گاو و گل و گربه کشیدیم

تکالیف تعیین شده: 


نام درس:خلاقیت و دست ورزی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  با پنبه و پولک و کاغذ رنگی و ماکارونی کاردستی آدم برفی درست شد.

تکالیف تعیین شده:

 

   ارسال شده توسط   کلاس پیش دبستان  در مورخ   1398/11/27
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پیش دبستان 26-11-98

نام درس:مفاهیم ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: با مثلث و مربع و دایره لباس کودک و مادر را تزیین کرده و رابطه ها درس داده شد.

تکالیف تعیین شده: 


نام درس:لوحه نویسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:لوحه نویسی(س)انجام دادیم و آموزش داده شد.

تکالیف تعیین شده:


نام درس:زبان آموزی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:حرف «گ-گـ» آموزش داده شد.

تکالیف تعیین شده: 


نام درس:دانش عمومی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: درمورد روز مادر صحبت شد و شعر روز مادر کار شد،کتاب کار مفاهیم دینی که درمورد حجاب بود انجام شد.

تکالیف تعیین شده:


نام درس:نقاشی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: کارت پستال روز مادر کشیده شد.

تکالیف تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس پیش دبستان  در مورخ   1398/11/26
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پیش دبستان23-11-98

نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:در مفاهیم ریاضی خطهای باز و بسته تمرین شد و با آنها نقاشی کشیدیم

تکالیف تعیین شده: 


نام درس:آمادگی برای نوشتن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:لوحه نویسی(س)داشتیم و 6خط برای منزل

تکالیف تعیین شده:


نام درس: کامپیوتر

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:رنگ آمیزی و کاردستی بلند گویا اسپیکر

تکالیف تعیین شده: 


نام درس:دانش عمومی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:در مورد مادر و روز مادر و حضرت زهرا صحبت کردیم

تکالیف تعیین شده:


نام درس:سفالگری

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:امروز گل درست کردیم برای روز مادر

تکالیف تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس پیش دبستان  در مورخ   1398/11/23
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پیش دبستان 21-11-98

نام درس: مفاهیم ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: امروز تمرین سرود با کلاس اول داشتیم.

تکالیف تعیین شده: 


نام درس:کامبیوتر

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:جشن.

تکالیف تعیین شده:


نام درس: روباتیک

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:

تکالیف تعیین شده: 


نام درس:مفاهیم علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:جانورانی که در دریا زندگی می کنند صحبت کردیم و کاربرگ مربوط انجام شد.

تکالیف تعیین شده:


نام درس:دانش عمومی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:امروز در ساعت دانش عمومی در مورد روز مادر صحبت کردیم و احترام به بزرگترها و یک نقاشی کشیدیم در مورد روز مادر.

تکالیف تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس پیش دبستان  در مورخ   1398/11/21
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پیش دبستان 20-11-98

نام درس: مفاهیم ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: مجله ها تمرین شد،سر حیوانات را بهم وصل کنید را تمرین کردیم.

تکالیف تعیین شده: 


نام درس: زبان آموزی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: تکرار صدای«ه» را انجام دادیم، در کتاب تشخیص دادیم

تکالیف تعیین شده:


نام درس: آمادگی برای نوشتن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: لوحه نویسی در دفتر داشتیم. 

تکالیف تعیین شده:  8خط  در منزل بنویسید.


نام درس:دست ورزی و خلاقیت 

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده:  لباس محلی یکی از شهر های کشور را با پولک کار کردیم 

تکالیف تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس پیش دبستان  در مورخ   1398/11/20
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پیش دبستان 19-11-98

نام درس:نقاشی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: نقاشی قو یاد داده شد.

تکالیف تعیین شده: 


نام درس: زبان آموزی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  امروز«ه» را یاد دادیم و صداکشی کردیم.

تکالیف تعیین شده:


نام درس: آمادگی برای نوشتن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: لوحه نویس گل در خانه ی شطرنجی داشتیم.

تکالیف تعیین شده:  


نام درس: دانش عمومی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: سرود دهه فجر تمرین شد، درمورد لباس های محلی ایران صحبت شد و کتاب کار انجام شد.

تکالیف تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس پیش دبستان  در مورخ   1398/11/19
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پیش دبستان 16-11-98

نام درس: مفاهیم ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: در مفاهیم ریاضی شکل های پنهان شده را پیدا کنند و کاربرگ را انجام دادند.

تکالیف تعیین شده: 

 


نام درس:  کامپیوتر

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده:  درس اسپیکر یا بلندگو از کتاب داده شد، شعر بلندگو حفظ شد.

تکالیف تعیین شده: 


نام درس: دانش عمومی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: درمورد انقلاب اسلامی صحبت شد و شعر «زیبا زیبایی» را تعریف شدو سرود تمرین شد

تکالیف تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس پیش دبستان  در مورخ   1398/11/16
1234