امروز : 15 مرداد 1399
 
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پنجم30-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: معنی شعر و کلمات مخالف و مترادف تمرین شد.

تکلیف های تعیین شده:  تکالیف یادداشت شده نوشته شود


نام درس:مطالعات اجتماعی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: باقی مانده ی سوالات مطالعات گفته شد.

تکلیف های تعیین شده:کاربرگ 10و11 برای هفته ی بعد حل شود.


نام درس:زیبانویسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  سرمشق اتصالات هه تدریس شد.

تکلیف های تعیین شده: 


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:بخشی از درس خاک با ارزش تدریس شد.

تکلیف های تعیین شده: درس جدید مطالعه شود. آدینه حل شود.

   ارسال شده توسط   کلاس پنجم  در مورخ   1398/11/30
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پنجم 29-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:آزمون ماهانه بهمن ماه گرفته شد.

تکلیف های تعیین شده: آمادگی لازم برای آزمون بهمن ماه فارسی داشته باشید.


نام درس:مطالعات اجتماعی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: کاربرگ کار در منزل حل شد.

تکلیف های تعیین شده:


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  صفحات 92تا94 تمرین شماره ی 5 حل شد.گستره نویسی اعداد اعشاری تمرین شد.

تکلیف های تعیین شده: صفحه 95 حل شود. آدینه حل شود.


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: آزمون بهمن ماه بررسی شد. تدریس درس 1«خاک با ارزش» شروع شد.

تکلیف های تعیین شده: درس جدید مطالعه شود.

   ارسال شده توسط   کلاس پنجم  در مورخ   1398/11/29
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پنجم 28-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:آزمون مداد کاغذی گرفته شود. درس پانزدهم تدریس شد

تکلیف های تعیین شده: آمادگی لازم برای آزمون بهمن ماه فارسی داشته باشید.


نام درس:قرآن 

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: صفحه ی 87 و 89 تدریس شد، پرسش کلاسی گرفته شد.

تکلیف های تعیین شده:


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: جمع اعداد اعشاری تدریس شد.

تکلیف های تعیین شده: صفحه 92 و 94 حل شود.


نام درس:رباتیک

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: مسابقه ی فوتبالیست مرحله ی مقدماتی برگزار شد.

تکلیف های تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس پنجم  در مورخ   1398/11/28
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پنجم 27-11-98

 نام درس:کامپیوتر

 عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: کپی مطالب از صفحه ی وب، مشاهده ی پیش نمایش چاپ،چاپ یک صفحه، تاریخچه ی ارسال پیام، آشنایی با مفهوم پست الکترونیکی و ساختار یک ایمیل، ایجاد صندوق پستی در جی میل، ورود به صندوق پستی و خروج از آن مرور شد. گزینه های اینباکس و سنت و درفت، خواندن یک نامه و نوشتن یک نامه معرفی شد.

تکلیف تعیین شده: از صفحه ی 24 تا 34 کتاب خوانده شود،پرسیده خواهد شد.

   ارسال شده توسط   کلاس پنجم  در مورخ   1398/11/27
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پنجم 26-11-98

 

نام درس: فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:تمرین اضافی درس 14 حل شد..

تکلیف های تعیین شده: 

 

   ارسال شده توسط   کلاس پنجم  در مورخ   1398/11/26
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پنجم 23-11-98

نام درس: علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: آدینه حل شود، کاربرگ در کلاس حل شد

تکلیف تعیین شده: درس ورزش و نیرو و درس 7و8و9 مطالعه شود،آدینه بطور دقیق حل شود.


نام درس: فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:کتاب نگارش درس 14حل شد.

تکلیف های تعیین شده: مناظره ی گل و غنچه روان خوانی شود.

 

   ارسال شده توسط   کلاس پنجم  در مورخ   1398/11/23
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پنجم 21-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: صفحه ی 81 و82 حل شد.

تکلیف تعیین شده: صفحه ی 83و84 کتاب حل شود. آدینه حل شود


نام درس: علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  تدریس درس سفرانرژی به پایان رسید.

تکلیف های تعیین شده: درس سفر انرژی خوانده شود، روز چهار شنبه آزمون درس سفر انرژی خواهیم داشت.


نام درس: رباتیک

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: ایرادات موجود در ربات ها رفع شد.

تکالیف تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس پنجم  در مورخ   1398/11/21
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پنجم 19-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: مسابقه ی گوی و میدان برگزار شد. رفع اشکال از مسابقه انجام شد.

تکلیف تعیین شده: صفحه ی 85و86 کتاب حل شد.


نام درس: فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: تکلیف هفتگی کنترل شد،آزمون بعمل آمد، نگارش صفحه 74و75 حل شد.

تکلیف های تعیین شده: تکالیف در دفتر حل شوند.

 

   ارسال شده توسط   کلاس پنجم  در مورخ   1398/11/19
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پنجم 16-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: صفت و موصوف و جزییات آن توضیح داده شد. درک مطلب درس 14 حل شد،آزمون تستی برگزار شد.

تکلیف تعیین شده:  آدینه حل شود.


نام درس:قرآن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:درس صفحه 75 الی 79 تدریس شد آزمون لغات گرفته شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: آزمایش قرقره ها انجام شد. بخش پایانی درس9 تدریس شد.

تکلیف تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس پنجم  در مورخ   1398/11/16
   تکالیف دانش آموزان پایه ی پنجم 15-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: تکالیف کنترل شد، ئرقه های آزمون کنترل شد، املا نوشته شد

تکلیف تعیین شده:  کاربرگ حل شود.


نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: فعالیت های صفحه ی 89 و 90 حل شد.

تکلیف تعیین شده: تمام صفحه 91 حل شود.


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: آزمایش های صفحه 69 و 70 حل شد. درس گُوه و پیچ ها تدریس شد.

تکلیف تعیین شده:  پرسش شفاهی از درس کار ها آسان می شود گرفته می شود.

   ارسال شده توسط   کلاس پنجم  در مورخ   1398/11/15
123