امروز : 15 مرداد 1399
 
   تکالیف دانش آموزان پایه ی دوم 30-11-98

نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: تا پایان صفحه ی 74 تدریس شد.

تکلیف های تعیین شده: درباره ی زندگی بک جانور گزارش تهیه کنید.


نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: جمع و تفریق عدد سه رقمی تدریس شد، رفع اشکال شد

تکلیف تعیین شده: 4 تمرین نوشته شده در منزل حل شود.


نام درس:نگارش

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: تا پایان صفحه ی81 حل شد.

تکلیف های تعیین شده: تا پایان صفحه ی 81 کامل شود.


نام درس:هدیه های آسمان

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: آزمون هدیه های آسمان گرفته شد.

تکلیف های تعیین شده:


نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: صرف فعل ها تدریس شد.

تکلیف های تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس دوم  در مورخ   1398/11/30
   تکالیف دانش آموزان پایه ی دوم 29-11-98

نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: لانه سازی مورچه تدریس شد.

تکلیف های تعیین شده: درباره ی لانه سازی یکحیوان اطلاعات جمع کنید و در 2تا3 خط بنویسید.


نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: حل تمربن صورت گرفت.آزمون ریاضی برگزارشد.

تکلیف تعیین شده: دسته های صدتایی و ده تایی و یکی آورده شود.


نام درس:املاء و جمله سازی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: املا و جمله سازی پای تخته ای برگزار شد.

تکلیف های تعیین شده: کلمات سه نقطه ای و چهار نقطه ای درس «ایران زیبا» را بنویسید.


نام درس:قرآن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: تا پایان صفحه ی62 تدریس شد.

تکلیف های تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس دوم  در مورخ   1398/11/29
   تکالیف دانش آموزان پایه ی دوم 28-11-98

نام درس:هدیه های آسمان

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: درس 12 تدریس شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:کامپیوتر

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: با نرم افزار کاربردی نوت پد،ایجاد و ذخیره کردن یک فایل متنی، باز کردن و بستن و حذف یک فایل متنی آموزش داده شد.

تکلیف های تعیین شده:


نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: تمرین در کلاس حل شد.

تکلیف تعیین شده: کاربرگ حل شود.


نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:آزمون بنویسیم گرفته شود.

تکلیف های تعیین شده:


نام درس:رباتیک

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: ربات تعقیب نور راه اندازی شد

تکلیف های تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس دوم  در مورخ   1398/11/28
   تکالیف دانش آموزان پایه ی دوم 27-11-98

نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: امتحان املاء گرفته شد.

تکلیف تعیین شده: 15 سوال فارسی(بنویسیم) در دفتر نوشته شود.


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: صفحه ی 70 و 71 توضیح داده شد.

تکلیف های تعیین شده:

 

   ارسال شده توسط   کلاس دوم  در مورخ   1398/11/27
   تکالیف دانش آموزان پایه ی دوم 26-11-98

نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:آزمون علوم گرفته شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:صفخه ی 92و93 تدریس شد.

تکلیف های تعیین شده:


نام درس:قرآن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:درس اصحاب فیل آموزش داده شد و لوحه ها خوانده شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: نگارش تا پایان صفحه ی 79 حل شد.

تکلیف تعیین شده: 1 املاء نوشته شود، فردا آزمون املاء خواهیم داشت، لغات مهم  درس 9،10،12  نوشته شود.

 

   ارسال شده توسط   کلاس دوم  در مورخ   1398/11/26
   تکالیف دانش آموزان پایه ی دوم 23-11-98

نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:پرسیده شد

تکلیف تعیین شده: گزارش علوم نوشته شود آزمون علوم از درس دانه و سوخت


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:تمرینهای ریاضی فصل 4و5 حل شد.

تکلیف های تعیین شده:


 نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:تمرین ریاضی

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:هدیه

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:درس 11 کامل شد و در مورد نماز صحبت کردیم و بچه ها داستان اولین نماز خود را تعریف کردند.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:جمله سازی 

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:پای تخته جمله سازی شد.

تکلیف تعیین شده:

 


نام درس:نگارش

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:صفحه ی 77حل شد.

تکلیف تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس دوم  در مورخ   1398/11/23
   تکالیف دانش آموزان پایه ی دوم 21-11-98

نام درس: رباتیک

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: نصب منحنی ها و حفظ تعادل برای برخی دانش آموزان و همچنین نصب سنسورها بر روی ربات ها .

آرتین خیری موتورها را تحویل داده برای تعویض.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس: فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:تا بایان 84 تدریس شد.

تکلیف های تعیین شده:شعر ای خانه ی ما حفظ شود/کاربرگ فارسی درس فردوسی حل شود.


 نام درس:

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: جشن رفتیم.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:صفحه ی90 کامل شد.

تکلیف تعیین شده: 

   ارسال شده توسط   کلاس دوم  در مورخ   1398/11/21
   تکالیف دانش آموزان پایه ی دوم 20-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: درس ایران زیبا و داستان یک کلاغ چهل کلاغ چهل کلاغ آموزش داده شد.

تکالیف تعیین شده: از روی درس ایران  زیبا  نوشته شود.


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: تمرین ریاضی حل شد. تمرین سانتی متر ومیلی متر حل شد.

تکالیف تعیین شده: کاربرگ ریاضی داده ششده حل شود.

   ارسال شده توسط   کلاس دوم  در مورخ   1398/11/20
   تکالیف دانش آموزان پایه ی دوم 19-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: 

تکالیف تعیین شده:  کلمات 3و5 نقطه ای درس فردوسی نوشته شود.


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده:  تا پایان صفحه ی 89 تدریس شد. مقایسه سانتی متر ومیلی متر تدریس شد

تکالیف تعیین شده: تمرین های ریاضی داده شده حل شود.


نام درس: قرآن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده:  روانخوانی قرآن درمورد انفاق محبت داده شود

تکالیف تعیین شده: درمورد انفاق یک داستان کوتاه بنویس.

   ارسال شده توسط   کلاس دوم  در مورخ   1398/11/19
   تکالیف دانش آموزان پایه ی دوم 16-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: تا پایان صفحه 88 کامل شد و درمرد اندازه گیری و اعداد سه رقمی بحث شد. تمرین ریاضی حل شد.

تکلیف تعیین شده: اعداد سه رقمی روی پلاک پد نوشته شودحالا با الگو حل کن.


نام درس: فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: درمورد گذشته و آینده بحث شد و کاربرگ صرف فعل صحبت شد.

تکلیف های تعیین شده: آدینه حل شود.


 نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  فصل دانه ها پرسیده شد

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:هدیه های آسمان

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  نماز آموزش داده شد.

تکلیف تعیین شده: 

 

   ارسال شده توسط   کلاس دوم  در مورخ   1398/11/16
1234