امروز : 24 مرداد 1399
 
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 30-11-98

نام درس: فارسی 

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: تمرین درس پانزدهم حل شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس: قرآن 

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: صفحه ی 83تا86 تدریس شد.آزمون اتصالات و فلش گرفته شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  بخشی از درس بدن ما 2 تدریس شد. آزمایش دستگاه تنفس برقرار شد.

تکلیف تعیین شده: درس جدید مطالعه شود، آدینه حل شود


نام درس:کامپیوتر

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  رسم اشکال آماده و انجام تغییرات بر آنها تدریس شد.

تکلیف تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-2  در مورخ   1398/11/30
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 29-11-98

نام درس:زیبانویسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: سرمشق اتصالات داده شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: صفحه ی 92 تا کار در کلاس شماره 1 کار شد.

تکلیف تعیین شده:


نام درس: فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: درس پانزدهم گفته شد.

تکلیف تعیین شده:


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  تدریس درس بدن ما 2 آغاز شد، آدینه بررسی شد، فیلم گوارش غذا دیده شد.

تکلیف تعیین شده:  درس جدید مطالعه شد، برای روز چهارشنبه «نی» و «بادکنک» برای روز چهارشنبه آورده شود.

 

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-2  در مورخ   1398/11/29
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 28-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: صفحه ی 88و89و90و91 تدریس شد.

تکلیف های تعیین شده: صفحه ی 89حل شود.


 نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:،تدریس درس بدن ما شروع شد.

تکلیف تعیین شده: آدینه را به همراه خود بیاورید.


نام درس:رباتیک

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  موتور های جدید نصب شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: کتاب نگارش 84و 85و86 حل شد.

تکلیف تعیین شده: کتاب نگارش کامل شود.


نام درس:قرآن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: صفحات 80و81و82 تدریس شد.

تکلیف تعیین شده: 

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-2  در مورخ   1398/11/28
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 27-11-98

 

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: آزمون گرفته شد.

تکالیف تعیین شده:

 


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: ارزشیابی بهمن ماه کنترل شد و ازآن رفع اشکال شد.

تکالیف تعیین شده:

 

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-2  در مورخ   1398/11/27
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 23-11-98

نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:تدریس بخشی از درس بدن ما(1)

تکالیف تعیین شده:مطالعه درس7.8.9برای آزمون بهمن ماه/حل آدینه


نام درس:اجتماعی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:حکومت ساسانیان(60/61/62/63)تمرین شد

تکالیف تعیین شده:


نام درس:قرآن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده:بررسی اکام نون ساکن/آزمون کلاسی و کارت امتیاز به برترینها

تکالیف تعیین شده:


نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده:کاربرگ فارسی حل شد/پرسش های کاربرگ بررسی شد صفحه 83 نگارش حل شد

تکالیف تعیین شده:

 


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: نگارش تمرنات درس چهاردهم حل شد

تکالیف تعیین شده:


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده:تماشای کلیپ جانوران

تکالیف تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-2  در مورخ   1398/11/23
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 21-11-98

نام درس: رباتیک

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: موتورهای ایراد دار باز شد و اقدام برای تعویض آن هاشد و برهای موتور نصب شد.

تکلیف های تعیین شده:


نام درس: فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: از درس چهاردهم املاء گفته شد.

تکلیف های تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-2  در مورخ   1398/11/21
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 20-11-98

نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: صفحات 81و 82 حل شد.

تکالیف تعیین شده:فعالیت صفحه ی 83 حل شود.


نام درس: اجتماعی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: صفحه های 60 تا 63 تدریس شد.

تکالیف تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-2  در مورخ   1398/11/20
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم19-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: تکلیف آدینه حل و تحلیل شد، آزمون چهار گزینه ای فارسی بعمل آمد.

تکالیف تعیین شده: 


نام درس: اجتماعی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده:  صفحه 62 تدریس شد.

تکالیف تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-2  در مورخ   1398/11/19
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 16-11-98

نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  درس بدن ما (1) تا پایان صفحه 72 تدریس شد.

تکالیف تعیین شده: درس مطالعه شود،آدینه حل شود.


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: چارت،نمایش اسلاید ها،خروج از حالت نمایش،نمایش اسلاید خاص مرور شد.

تکالیف تعیین شده


نام درس: اجتماعی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: تمرینات درس 13 حل شد. درس 14 تدریس شد.

تکالیف تعیین شده: آدینه حل شود.

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-2  در مورخ   1398/11/16
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 15-11-98

 

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: زاویه تا سر صفحه 80 تمرین شد.صفحه 79 و78حل شد.

تکلیف تعیین شده: آدینه حل شود، صفحه 81 و 79حل شود.


نام درس: اجتماعی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: پرسش های ورقه امتحانی بررسی شد،.

تکلیف تعیین شده: درس جدید مطالعه شود.


 

نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: پرسش شفاهی صورت گرفت، درس آسمان شب مرور شد، درس بدن ما شروع به تدریس شد و آدینه حل شد. 

تکلیف تعیین شده: درس بدن ما مطالعه شود

 

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-2  در مورخ   1398/11/15
123