امروز : 15 مرداد 1399
 
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 30-11-98

نام درس: فارسی 

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: کلمات هم معنی، مترادف، متضاد درس پانزدهم تمرین شد. درست نادرست درک مطلب واژه آموزی صفحه ی 114 حل شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس: قرآن 

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: آیت الکرسی تدریس شد، صفحه ی 84تا86 تدریس شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  بخشی از درس بدن ما 2 تدریس شد. آزمایش دستگاه تنفس برقرار شد.

تکلیف تعیین شده: درس جدید مطالعه شود، آدینه حل شود

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-1  در مورخ   1398/11/30
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 29-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: صفحه ی 87 و 88 حل شد. تا سر فعالیت صفحه ی 91 تدریس شد.

تکلیف تعیین شده: فعالیت صفحه ی 91 به همراه آدینه حل شود.


نام درس: اجتماعی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: آب و هوا تدریس شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:کامپیوتر

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  رسم اشکال اماده، انجام تغییرات و بررسی اشکال ساده و تایپ در شکل رسم شده در ادیت تکست تدریس شد.

تکلیف تعیین شده: 


 

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-1  در مورخ   1398/11/29
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 28-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: صفحه ی 86 تدریس شد.

تکلیف های تعیین شده: صفحه ی 88-87 حل شود.


 نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: آدینه حل شد،تدریس درس بدن ما شروع شد.

تکلیف تعیین شده: درس جدید مطالعه شود، درس های 7و8و9 مرور شد.


نام درس:رباتیک

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  موتور های جدید نصب شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: کتاب نگارش کنترل شد، شعر موش وشیر روانخوانی شد.

تکلیف تعیین شده: 

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-1  در مورخ   1398/11/28
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 27-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  آزمون مداد کاغذی گرفته شد.

تکالیف تعیین شده:


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: پاسخ های ارزشیابی بهمن ماه کنترل شد. صفحه ی 85 تا شماره 2 صفحه ی 86 تدریس شد.

تکالیف تعیین شده

 

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-1  در مورخ   1398/11/27
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 26-11-98

نام درس:قرآن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: درس صفحه ی 81 داده شد،آزمون کلاسی گرفته شد.

تکلیف های تعیین شده

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-1  در مورخ   1398/11/26
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 23-11-98

نام درس:قرآن

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:آزمون کاس احکام ساکن_دادن کارت امتیاز

تکالیف تعیین شده:


نام درس:خوش نویسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:آموزش اتصالات ((ک))/دادن سرمشق

تکالیف تعیین شده:


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: حل آدینه/تماشای کلیپ هضم غذا

تکالیف تعیین شده:مطالعه ی درس 7.8.9(آزمون بهمن ماه_روز دوشنبه)/حل آدینه


نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: کاربرگ فارسی حل شد. درس چهاردهم تمدید شد.

تکالیف تعیین شده:

 


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: نگارش تمرنات درس چهاردهم حل شد

تکالیف تعیین شده:


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده:تماشای کلیپ جانوران

تکالیف تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-1  در مورخ   1398/11/23
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 21-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: کار در کلاس صفحه85 حل شد.

تکلیف تعیین شده: تمرینات صفحه 85 حل شود،آدینه حل شود.


نام درس: فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: از درس 14 املاء گفته شد.

تکلیف های تعیین شده:


نام درس: علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: صفحه ی 73و74 تدریس شد.

تکلیف های تعیین شده:درس بدن ما مطالعه شود، روز چهارشنبه پرسش شفاهی خواهیم داشت.


نام درس: رباتیک

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: موتورهای ایراد دار باز شد و اقدام برای تعویض آن هاشد و برهای موتور نصب شد.

تکلیف های تعیین شده:

 

 

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-1  در مورخ   1398/11/21
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 20-11-98

نام درس:هدیه های آسمان

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: سوالات درس همسفر ناشناس گفته شد.

تکالیف تعیین شده: تمرین با خانواده انجام شود.


نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: املا پای تخته  قسمت اول درس نویسنده ی بزرگ گفته شد.

تکالیف تعیین شده: جلسه ی آینده املا در دفتر گرفته می شود، روانخوانی انجام شود.


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: کار با زاویه صفحه ی 83حل شد. صفحه 80تا83 تاسر تمرین شماره 2 حل شد.

تکالیف تعیین شده:فعالیت صفحه ی 83 حل شود.


نام درس: اجتماعی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: حکومت ساسانیان تمرین و تکرار شد.

تکالیف تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-1  در مورخ   1398/11/20
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم19-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: تکالیف هفتگی بررسی وکنترل شد،آزمون چهار گزینه ای فارسی برگزار شد.

تکالیف تعیین شده: 

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-1  در مورخ   1398/11/19
   تکالیف دانش آموزان پایه ی چهارم 15-11-98

نام درس:هنر

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: نقاشی هواپیما تکمیل شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: زاویه تا سر صفحه 80 تمرین شد.

تکلیف تعیین شده: آدینه حل شود، آزمون گوی و میدان شماره 3 برگزار خواهد شد.


نام درس: اجتماعی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: پرسش های ورقه امتحانی بررسی شد، از هخامنشیان درس پرسیده شد،درس14 بصورت کامل تدریس شد.

تکلیف تعیین شده: درس جدید مطالعه شود.


نام درس:کامپیوتر

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  رسم نمودار مرور شد، نمایش اسلاید ها، خروج از حالت نمایش، نمایش اسلاید های خاص تدریس شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: پرسش شفاهی صورت گرفت، درس آسمان شب مرور شد، درس بدن ما شروع به تدریس 

تکلیف تعیین شده: 

 

   ارسال شده توسط   کلاس چهارم-1  در مورخ   1398/11/15
1234