امروز : 15 مرداد 1399
 
   تکالیف دانش آموزان پایه ی اول 30-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: جدول سودوکو  حل شد و قرینه سازی اشکال و حل مسئله تفریق آموزش داده شد.

تکلیف تعیین شده: 


 نام درس:فارسی

 عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  کلمات استثناء از کتاب خوانده شد،نوشتن کتاب نگارش نشانه ی هـ»، کتاب روانخوانی «هـ» خوانده شد.

تکلیف تعیین شده: آدینه حل شود، برگه ی روانخوانی خوانده شود.


 نام درس:علوم

 عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: کنفرانس درس زمین خانه ی خاکی ما داده شد.

تکلیف تعیین شده:

 

   ارسال شده توسط   کلاس اول  در مورخ   1398/11/30
   تکالیف دانش آموزان پایه ی اول 29-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: حل مسئله ی جمع و تفریق وپیدا کردن عدد بزرگتر و کوچکترآموزش داده شد.

تکلیف تعیین شده: تمرین ها در دفتر حل شود.


 نام درس:فارسی

 عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  کتاب نگارش درس اُ استثناء آموزش داده شد. دیکته از اُ استثناء گرفته شد.

تکلیف تعیین شده: تکالیف در دفتر حل شوند.


 نام درس:علوم

 عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: ارزشیابی علوم گرفته شد.

تکلیف تعیین شده:

 

 

   ارسال شده توسط   کلاس اول  در مورخ   1398/11/29
   تکالیف دانش آموزان پایه ی اول 28-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: حل مسئله با داستان آموزش داده شد

تکلیف تعیین شده: تمرین ها در دفتر حل شود.


 نام درس:فارسی

 عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: اُ و و با داستان آموزش داده شد. کلمات و جملات کتاب فارسی خوانده شد، کلمات استثناء در کتاب پیدا شد. کتاب نگارش درس «اُ» استثنا خوانده شد.

تکلیف تعیین شده: تکالیف در دفتر حل شوند.


 نام درس:

 عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: هلیکوپتر قسمت اول ساخته شد.

تکلیف تعیین شده:

 

 

   ارسال شده توسط   کلاس اول  در مورخ   1398/11/28
   تکالیف دانش آموزان پایه ی اول 27-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: محور ها با بچه ها کار شد و دوبه دو عدد ها را بابازی و کار کردن عملی جلو رفتند

تکلیف تعیین شده: تکالیف در دفتر حل شود.


 نام درس:فارسی

 عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:ارزشیابی فارسی برگزار شد،دیکته از نشانه ی خ و ج نوشته شد، کتاب درختی نوشته شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: ارزشیابی ریاضی گرفته شد.

تکلیف تعیین شده: تکالیف محور حل شود.


 نام درس:فارسی

 عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:نشانه ی ج با داستان آموزش داده شد، کلمات و جملات کتاب خوانده شد، کتاب نگارش درس «ج» نوشته شد.

تکلیف تعیین شده: تکالیف در دفتر حل شود.


 نام درس:قرآن

 عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: سوره های قرآن خوانده شد، پیام آیه ها درآورده شد، داستان های قرآنی تعریف شد.

تکلیف تعیین شده: 

 

 

   ارسال شده توسط   کلاس اول  در مورخ   1398/11/27
   تکالیف دانش آموزان پایه ی اول 26-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: ارزشیابی ریاضی گرفته شد.

تکلیف تعیین شده: تکالیف محور حل شود.


 نام درس:فارسی

 عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:نشانه ی ج با داستان آموزش داده شد، کلمات و جملات کتاب خوانده شد، کتاب نگارش درس «ج» نوشته شد.

تکلیف تعیین شده: تکالیف در دفتر حل شود.


 winkجشن اسم کیارش جان برگزار شد.wink

 

   ارسال شده توسط   کلاس اول  در مورخ   1398/11/26
   تکالیف دانش آموزان پایه ی اول 23-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: جمع های دوتایی مثل6+7=12

تکلیف تعیین شده:


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:شمارش اعداد ده تا ده تا   10-20-30-40و........

تکلیف های تعیین شده:


 نام درس:فارسی

 عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:آموزش نشانه (ل)با داستان-ترکیب ل با آ_-ِ_و.......

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:خواندن کتاب فارسی درس ل-خواندن جمله ها توسط خود دانش آموز-نوشتن کتاب نگارش

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: نوشتن کتاب نگارش_خواندن کلمات کتاب روانخوانی

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:بازی فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:خمیر بازی درست کردن لاک پشت گل-لاله-بلبل و.....

تکلیف تعیین شده: 

   ارسال شده توسط   کلاس اول  در مورخ   1398/11/23
   تکالیف دانش آموزان پایه ی اول 21-11-98

نام درس: 

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: تمرین شعر جشن به مناسبت 22بهمن.

تکلیف تعیین شده:


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: شمارش اعداد 3تا4/بیدا کردن اعداد به ترتیب/ادامه دادن الگو/کامل کردن جدول سودوکو.

تکلیف های تعیین شده:


 نام درس:

 عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: جشن 22بهمن.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: نوشتن کتاب نگارش نشانه ق/خواندن کتاب روانخوانی.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس:علوم

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: کنفرانس کیوان جان درس (چه می خواهیم بسازیم)/(برسش و باسخ توسط خود دانش آموزان)

تکلیف تعیین شده: 

   ارسال شده توسط   کلاس اول  در مورخ   1398/11/21
   تکالیف دانش آموزان پایه ی اول 20-11-98

نام درس:فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: دیکته از نشانه ی«ق» گفته شد.نشانه ی «ق» آموزش داده شد. شعر های کتاب به صورت گروهی خوانده شد. کتاب نگارش درس «ق» نوشته شد.

تکالیف تعیین شده:  تکالیف انجام شود.


نام درس:ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت شده: جمع بیشتر از 10 با شکلو چوب خط و با روش شانه ای آموزش داده شد.

تکالیف تعیین شده:

   ارسال شده توسط   کلاس اول  در مورخ   1398/11/20
   تکالیف دانش آموزان پایه ی اول 19-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: محور ها با داستان بصورت عملی تدریس شد.

تکلیف تعیین شده: 


نام درس: فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: کتاب در کلاس روانخوانی شد. کتاب نگارش درس«خ» کامل شد، جمله ها و کلمات کتاب روخوانی شد.

تکلیف های تعیین شده:


heartجشن اسم آرین جان برگزار شد.heart

   ارسال شده توسط   کلاس اول  در مورخ   1398/11/19
   تکالیف دانش آموزان پایه ی اول 16-11-98

نام درس: ریاضی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده: آموزش محور اعداد داده  شد، بازی محور ریاضی بصورت مسابقه انجام شد.

تکلیف تعیین شده:


نام درس: فارسی

عنوان تدریس شده و خلاصه ی فعالیت انجام شده:  کلمات کتاب در کلاس روانخوانی شد. کتاب نگارش درس«ف» کامل شد، ترکیب ها تمرین شد. آموزش نشانه ی « خ» داده شد، کتاب نگارش نشانه ی «خ» داده شد.

تکلیف های تعیین شده: 

 

 

   ارسال شده توسط   کلاس اول  در مورخ   1398/11/16
1234